Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naší společnost a o naše služby. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá.
Je pro nás rovněž důležité, že budete vždy vědět, jaké informace uchováváme a jak je používáme.

Následující vysvětlení Vám umožní porozumět tomu, kdy od Vás shromažďujeme informace během Vašeho používání našich webových stránek, a jak je používáme.

Budete informováni o rozsahu a účelu shromažďování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost FIRMA PODANÝ LUBOŠ, s.r.o.,
sídlem Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10, IČ: 264 61 455,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83804
zastoupená Lubošem Podaným, jednatelem.


WEB - Používání  Google  Analytics

Při návštěvě našich stránek nejsou od 01.01.2021 údaje o této události vyhodnocovány pomocí analytického nástroje Google Analytics.

Prostřednictvím GA již nejsou ukládány žádné informace.

Naše webové stránky nepoužívají službu společnosti Google Inc., a to analytický nástroj Google Analytics.

Nepoužíváme nástroje doubleclick, remarketing, přehledy zobrazení v obsahové části, ani demografické přehledy.

Cookies  soubory

Na našich webových stránkách jsou používány pouze technické cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů a umožňují analyzovat jejich používání webových stránek.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies souborů prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, tímto však může dojít k omezené funkčnosti našich webových stránek.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies souborů společnosti Google Inc. do svého zařízení instalací doplňku do svého prohlížeče.

Ke stažení zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Klientská  zóna

Naše webové stránky neobsahují klientskou zónu, ani žádné navozující databáze.

Na našich webových stránkách není prováděna registrace zákazníků.

Práva  zákazníků

Jako naši zákazníci máte právo od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které máme uložené.
Dále máte právo na opravu či výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Právo na výmaz nelze uplatnit v případě zpracování osobních údajů z titulu plnění smlouvy a z titulu plnění zákonných povinností.
V případě potřeby se obraťte na osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
V neposlední řadě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Kontakt na dozorový orgán je uveden také níže.

Výkup surovin

Pro plnění smlouvy a zákonných povinností při výkupu vyjmenovaných druhů odpadu zpracováváme tyto osobní údaje:
Osobní údaje FO:
pro účely průběžné evidence odpadu při výkupech, pro účely vedení účetní evidence
jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum nar., č. OP, číslo bankovního účtu, datum a hodina výkupu, druh, váha a cena vykupované komodity.

Osobní údaje FOP:
pro účely průběžné evidence odpadu při výkupech, pro účely vedení účetní evidence
jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu, datum a hodina výkupu, druh, váha a cena vykupované komodity.

Osobní údaje zaměstnanců zákazníků výkupu - FOP a PO:
pro účely průběžné evidence odpadu při výkupech
jméno a příjmení řidiče předávajícího odpad za firmu, datum a hodina výkupu, datum nar., číslo OP nebo jiného průkazu totožnosti, bydliště trvalé.

Osobní údaje zaměstnanců FOP a PO při vývozu:
pro účely průběžné evidence odpadu při výkupech
jméno a příjmení řidiče předávajícího odpad za firmu, datum a hodina výkupu, datum nar., číslo OP nebo jiného průkazu totožnosti, bydliště trvalé.

pro účely komunikace se zaměstnanci zákazníků
(na základě oprávněného zájmu)
telefonní číslo, e-mailová adresa.

Kamerový systém

Informujeme tímto zákazníky, že prostory provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku správce a splnění zákonné povinnosti uchovávat záznam z kamerového systému po dobu 30 dnů a na vyžádání tento záznam poskytnout orgánům provádějícím kontrolu.
Zpracovávané údaje: datum, čas, průběh výkupu.
Umístění kamer: v areálu provozovny.
Místo zpracování: záznam je ukládán na úložiště umístěné na zabezpečeném místě na území České republiky.
Lhůta zpracování: 30 dnů v souladu s požadavky § 19 odst. 4a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Dodavatelé FO a FOP

Pro plnění smlouvy a zákonných povinností vedení daňové evidence zpracováváme tyto osobní údaje:
Osobní údaje smluvních partnerů FO (nájemní smlouvy):
jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum nar., číslo bankovního účtu.

pro účely komunikace s FO
(na základě oprávněného zájmu)
telefonní číslo, e-mailová adresa.

Osobní údaje dodavatelů - FOP:
jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo, číslo bankovního účtu.

pro účely komunikace s dodavateli FOP
(na základě oprávněného zájmu)
telefonní číslo, e-mailová adresa.

Zpracování osobních údajů prováděné na základě plnění smluvních povinností bude ukončeno po splnění smlouvy a po uplynutí promlčení lhůty (3+1 roky).

Zpracování osobních údajů prováděné na základě plnění právních povinností bude prováděno po dobu běhu zákonných lhůt.
Po uplynutí zákonných lhůt (zákon o účetnictví 5 let, zákon o DPH 10 let) budou osobní údaje smazány/skartovány v souladu s interní směrnicí, a to hromadně jedenkrát ročně k poslednímu dni v měsíci květnu.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, budou uchovány po dobu trvání oprávněného zájmu, poté budou smazány.

Uchazeči o zaměstnání

Informujeme tímto uchazeče, že pokud nám poskytnou své osobní údaje za účelem žádosti nebo projeveného zájmu o zaměstnání, budeme tyto údaje zpracovávat, a to na základě oprávněného zájmu správce.
V případě, že bude uchazeč vybrán, budeme jeho osobní údaje dále zpracovávat za účelem uzavření smlouvy.
V případě, že nám bude uchazečem předán životopis a uchazeč nebude na základě výběrového řízení přijat, bude životopis po ukončení výběrového řízení smazán/skartován. Pokud budeme mít zájem ponechat si životopis některého z neúspěšných uchazečů, požádáme ho o poskytnutí písemného souhlasu. Tento souhlas bude udělen na dohodnutou dobu, poté bude životopis smazán/skartován.

V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možno souhlas kdykoliv změnit či odvolat, a to formou oznámení adresovaného naší společnosti

Změna  zásad  ochrany  osobních  údajů

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů,
a to tak, aby vždy odpovídalo aktuálním legislativním požadavkům nebo při změně námi poskytovaných služeb.

Verze platná ke dni: 31.12.2021
Aktualizováno: 01.01.2022

Osoba  pověřená  ochranou  osobních  údajů

Do předmětu uveďte: "Ochrana osobních údajů - název společnosti."

Kontaktní údaje:
Lucie Moravcová GOPA
E-mail: lucie.moravcova@gopa.cz

Dozorový  orgán

Dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz